SFK Spöfolkets personuppgiftspolicy

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från den 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen

Föreningen SFK Spöfolket Box 875 341 18 Ljungby, ansvarar för behandling av personuppgifter som lämnas till föreningen av enskild i samband med ansökan om medlemskap, anmälan till aktiviteter och köp av fiskekort som erbjuds av föreningen.’

Personuppgifter medlemskap

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att hantera ditt medlemskap i SFK Spöfolket. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Juniormedlemmars personuppgifter används enbart för hantering av medlemskapet och kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vilka personuppgifter lagrar vi

SFK Spöfolket hämtar in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, mejladress samt telefonnummer. Om du inte har uppgett ditt personnummer till oss kan vi vid behov söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personuppgifter är även en förutsättning för att kunna säkerställa identitet vid försäkringsärenden vid olycksfall och rensning av medlemsregister.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

SFK Spöfolket lagrar dina uppgifter så länge ditt medlemskap är aktivt och därefter upp till tre år. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföreningsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Juniormedlemsars personuppgifter används endast för hantering av medlemskapet och kommer inte ut till tredje part.

Se och ändra dina uppgifter

Om du vill se vika uppgifter som finns sparade kontakta SFK Spöfolkets ordförande, telefonnummer finns på hemsida WWW.spofolket.se. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta ordförande i SFK Spöfolket, då kan du begära rättelse eller begära att dina personuppgifter inte används för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter övrig verksamhet

Villkor för registrering och deltagande på aktiviteter

Som deltagare på aktiviteter godkänner du att SFK Spöfolket sparar och lagrar dina personuppgifter. Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du att behöva styrka att du har läst och tagit del av SKF Spöfolkets information kring lagring och behandling av personuppgifter.

I vilket syfte lagrar vi personuppgifter

SKF Spöfolket lagrar dina personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SFK Spöfolket lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SFK Spöfolkets berättigande intresse som rättslig grund (i medlemskapet är den rättsliga grunden samtycke).
Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelse från årsmöten.

Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter vi lagrar är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
Om du väljer att kommunicera med SFK Spöfolket via t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post så hanterar vi uppgifter som du lämnar till oss t.ex. namn och kontaktuppgifter, information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter för att besvara frågor och hantera ditt ärende. Rättslig grund för denna hantering av dina personuppgifter är vårt berättigande intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på dator och i pappersdokumentation, de lagrade uppgifterna nås endast av behöriga personer i SFK Spöfolkets styrelse.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

SFK Spöfolket lagrar dina uppgifter så länge dina personuppgifter har någon typ av koppling i SFK Spöfolkets verksamhet. Lagringstiden varierar. Vissa uppgifter raderas aldrig, såsom tävlingsresultat eller anmälningar till SFK Spöfolkets tävlingar. Personuppgifter utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk. Personuppgifter sparas endast under den tid som vi är i behov av dessa för att t.ex. säkra upp vår service.

Undantag vid utgivningsbevis

Dataskyddsförordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandlingen om den är nödvändig för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Ett så kallat utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandlingen inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar SFK Spöfolket och vår verksamhet kan denna text behövas revideras. SFK Spöfolkets verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att SFK Spöfolket behöver anpassa hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten.

Kontakta SFK Spöfolket

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SFK Spöfolket. Du har alltid rätt stoppa SKF Spöfolkets lagring och behandling av dina personuppgifter. Du har även laglig rätt att årligen få information om behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till SFK Spöfolket.

Tycker du att SFK Spöfolket hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.